Čtyři otázky pro Ing. Jana Klase, generálního ředitele Řízení letového provozu ČR

Čtyři otázky pro Ing. Jana Klase, generálního ředitele Řízení letového provozu ČR

Jak se podle vás bude vyvíjet letecká doprava nad Českou republikou během léta? Očekáváte další rekordní čísla?

V případě vzdušného prostoru České republiky a poskytování klíčových traťových služeb řízení letového provozu se situace oproti předchozím rokům výrazně změnila. V prvním čtvrtletí jsme sice ještě zaznamenali meziroční kumulativní nárůst provozu, ve druhém čtvrtletí však došlo k jeho snížení o jednotky procent. Tento vývoj se samozřejmě negativně odráží i do výnosové stránky hospodářských výsledků podniku, protože dochází k meziročnímu poklesu počtu traťových jednotek, které jsou fakturovány uživatelům českého vzdušného prostoru. Vzniklá situace v tomto roce je způsobena souběhem dvou vnějších faktorů, které podnik nemůže z jejich podstaty ovlivnit. Prvním je především ochrana kapacitně nedostatečného německého sektoru Karlsruhe a kapacitní problémy v maďarském vzdušném prostoru. Dochází tak k rozdělení hlavního proudu letového provozu buď severním směrem přes Polsko, nebo jižním směrem přes Rakousko a Chorvatsko. Letečtí dopravci tak v mnoha případech český vzdušný prostor oblétávají a problémem je, že se jedná právě o dopravce využívající stroje s nejvyšší vzletovou hmotností, které jsou z hlediska příjmů podniku nejvýznamnější.

Druhým faktorem, který se podepisuje výhradně na výnosové stránce podniku, je současný systém výkonnostního plánování Evropské komise a souvisejícího tlaku na trvalé snižování ceny za poskytované služby, což musíme i přes zvyšující se náklady na zajištění potřebné kapacity zajistit.

Vzhledem k tomu, že vrchol letní sezóny bude probíhat až v příštích třech měsících a vzhledem k velkým denním výkyvům provozu je v současné době velice obtížné představit jakékoliv prognózy, nicméně se domnívám, že nedojde k překonání historických rekordů provozu roku 2018.

Co se týče provozu na letišti Praha, zde se dá hovořit o setrvalém stavu vývoje provozu, jeho mírném nárůstu, a především ve zvyšování hmotnosti letounů, které dopravci na linky z a do Prahy nasazují.

Jak se v uplynulých letech vyvíjelo zpoždění letadel?

Výsledky v oblasti zpoždění, jako jednoho z nejvýznamnějších výkonnostních ukazatelů podniku, byly do roku 2017 dlouhodobě jedny z nejlepších v Evropě a pohybovaly se v minimálních hodnotách 0,01 minuty na provedený let. V minulém roce se náš podnik v zájmu zachování akceptovatelné míry zpoždění zapojil do provozní iniciativy agentury

EUROCONTROL pod názvem 4ACC. Cílem tohoto konceptu bylo pomoci čtyřem nejvytíženějším střediskům v Evropě a zajistit rovnoměrné rozložení zátěže provozu podle požadavků leteckých dopravců. Naši řídící tak zajistili další dodatečný provoz přesměrovaný do českého vzdušného prostoru z německého střediska v Karlsruhe, které se dostalo výrazně nad hranici svých kapacit. Tato pomoc se však i s ohledem na vysokou komplexitu českého vzdušného prostoru odrazila na zhoršení našich vlastních výsledků v oblasti zpoždění, které za rok 2018 činilo 0,8 minuty na provedený let. V letošním roce, kdy se doposud pohybujeme v jednotkách procent pod rokem 2018, jsme na polovině zpoždění roku 2018.

Jak velký problém pro vás znamená každoroční snižování výše poplatků o 3,5 procenta? Jak se situace bude vyvíjet do budoucna?

Je zcela jasné, že principy výkonnostního plánování v oblasti cen ze strany Evropské komise nejsou trvale udržitelné a představují nelogické a nesystémové řešení. S ohledem na stav evropské regulace služeb řízení letového provozu se do popředí dostává potřeba zásadního řešení evropské architektury vzdušného prostoru a změny pravidel cenotvorby za naše služby. Důkazem v našem případě je právě provozní situace roku 2019, která nám společně s cenovou regulační pastí z minulých let aktuálně generuje negativní důsledky pro naše hospodaření, a to i v příštích letech. Vzhledem k tomu, že podobné principy Evropská komise prosazuje i na další tzv. referenční období v letech 2020 až 2024, je z pohledu poskytovatele služeb řízení letového provozu i z pohledu České republiky, jako členského státu Evropské unie nezbytné začít silněji a důsledněji prosazovat naše oprávněné zájmy.

Na co se tedy v současné době hlavně zaměřujete?

Současný stav vývoje provozu zároveň představuje pro náš podnik i příležitost, kterou chceme stejně jako v minulosti využít v náš prospěch. Přijatá opatření, která se promítnou do řízení nákladů a investičního plánování, nám mohou pomoci v přípravě na příští pětileté referenční období výkonnostního plánování. Prioritou těchto dní je tedy dobrý poměr krátkodobých opatření na straně nákladové bez negativních dopadů na další rozvoj podniku a současně vyjednání udržitelných parametrů výkonnostního plánu v letech 2020 až 2024. Se stejnou intenzitou se v současné době věnuji i zásadní debatě na celoevropské úrovni o strukturálních změnách v poskytování služeb řízení letového provozu, která by měla vrcholit v rámci finského předsednictví ve druhé polovině roku přijetím Single Sky 3.

(mna)

Foto: ŘLP

spinner