Význam kombinované přepravy stále roste

Význam kombinované přepravy stále roste

Současný význam kombinované přepravy lze dokumentovat jejím stále se zvyšujícím podílem nejen na celkové nákladní přepravě, tedy silniční, železniční, vnitrozemské vodní, letecké a potrubní, ale především na železniční nákladní přepravě. V roce 2017 dosáhl podíl kombinované přepravy (KP) v rámci celkové nákladní přepravy podle přepravených tun 2,45%, a to podle uváděných statistických údajů. Je třeba upozornit, že tyto údaje u jednotlivých dopravních oborů nejsou jednoznačně srovnatelné, tudíž uváděný podíl není zcela přesný.

V roce 2017 dosáhl podíl KP v rámci železniční nákladní přepravy podle přepravených tun již téměř 14,5%, u mezinárodní přepravy dokonce 20,3%, tedy nepatrně méně než v roce předchozím. Pro srovnání v roce 2005 to bylo 6,6%, a v roce 2000 i při zahrnutí doprovázené KP (Ro-La) pouze 6,4%. Podíl kombinované přepravy podle přepravního výkonu (hrubých tunokilometrů – hrtkm) byl pak 17,6%, u mezinárodní přepravy dokonce 21,9%.

Meziroční nárůsty přepravních objemů v hrt nedoprovázené kombinované přepravy po železnici mezi roky 1993 až 2007 se pohybovaly většinou mezi 10 až 15%, pouze v roce 2008 byl tento nárůst jen 6,5%. Výjimku pak tvořil rok 2009, kdy s ohledem na celosvětovou ekonomickou a hospodářskou krizi došlo i v České republice k poklesu objemů o asi 10,5%. Od roku 2010 se pak meziroční nárůsty pohybovaly kolem jednoho milionu hrt, což odpovídá asi 10%. Ovšem v roce 2017 oproti roku 2016 došlo k poklesu o přibližně 405 tisíc hrt, což odpovídá 2,8%. Obdobně je to i při vyjádření v čt. Celkový nárůst přepravních objemů KP v hrt ve srovnání s rokem 1993 je pak více než třináctinásobný.

Značnou část KP tvoří tzv. maritimní přepravy, tedy přepravy kontejnerů ISO řady I z a do námořních přístavů, především velkých západoevropských (hlavně Hamburk, Bremerhaven, Rotterdam), v menší míře i středomořských. Pokud porovnáme vývoj KP v ČR a v přístavu Hamburk (překládka), jevidět zcela totožný trend do roku 2009, v pozdějších letech, ale značně rozdílný – přepravní objemy KP v ČR nadále rostou, zatímco počty přeložených kontejnerů v přístavu Hamburk stagnují.

Objem přeprav rostl ve většině segmentů

K průběžnému nárůstu objemů nedoprovázené KP po železnici vyjádřených počtem přepravených hrubých tun, docházelo ve většině jejích segmentů, tedy ve vnitrostátní přepravě, v dovozu, vývozu a tranzitu. Objemy vnitrostátní KP se stále zvyšují, ale v posledních třech letech došlo k jejich mírnému poklesu. Jedná se většinou o pokračování přeprav z/do námořních přístavů a mírně se zvyšují přepravy sypkých substrátů a volně ložených odpadů a chemikálií při použití vnitrozemských a odvalovacích kontejnerů. V dovozu v roce 2017 však došlo k výraznému poklesu oproti předchozím dvěma rokům, ale přesto byl přepravní objem větší než v roce 2014. U vývozu byl v roce 2017 prakticky stejný přepravní objem jako v roce 2016, ale vyšší než u dovozu. U tranzitu se v roce 2017 přepravní objem výrazně zvýšil, neboť meziroční nárůst byl trojnásobný.

Za rok 2017 objem KP dosáhl výše 13,697 milionu hrt (není zahrnuta přeprava prázdných přepravních jednotek), což odpovídá meziročnímu poklesu o 4,7%, z toho vnitrostátní přeprava 2,765 milionu hrt – meziroční pokles o 4,6% a mezinárodní přeprava pak 11,059 milionu hrt – meziroční pokles o 4,7%. Oproti roku 2014 je pak celkový nárůst o asi 1,3 milionu hrt. Pokud se jedná o přepravu věcí/zboží, tedy čisté tuny, bylo za rok 2017 dosaženo přepravního objemu ve výši 11,069 milionu čt – meziroční pokles o 3,5%, z toho bylo 2,282 milionu čt realizováno ve vnitrostátní přepravě (meziroční pokles o 4,9%) a 9,193 milionu čt v mezinárodní přepravě (meziroční pokles o 3,8 %).

Ing. Ivan Novák, CSc.

(dokončení v DN 24/2018)

Foto: autor

spinner