​Začíná stavba nového mostu na Zbraslavi

​Začíná stavba nového mostu na Zbraslavi

13.7. – Koncem minulého týdne předala Technická správa komunikací staveniště dodavateli a práce na stavbě nového mostu na Zbraslavi, který spojuje ulice Za Opusem a K Výtopně, začnou v následujících dnech. Rekonstrukce mostu začala koncem minulého roku, kdy byla realizována demolice a následně byly prováděny dokončovací práce spojené s demolicí a přeložkou kabelů, které byly dokončeny na konci ledna 2020.

Stavba nového mostu byla navržena tak, aby respektovala polohu původního mostu a přeložek sítí. Pro přemostění komunikace Strakonická je tedy navržena trámová předpjatá konstrukce o světlosti otvoru 33,50 m a šířky 9,60 m. Nosná konstrukce je tvořena z pěti prefabrikovaných předpjatých železobetonových nosníků z betonu a železobetonové spřahující desky z betonu C 30/37 vyztužené ocelí B500B. Mostovka je na opěrách ukončena nízkými koncovými příčníky. Římsy jsou železobetonové, monolitické s použitými lícovými prefabrikáty výšky 700 mm. Na obou římsách je navrženo ocelové zábradlí výšky 1,1 m se svislou výplní.

Předpokládaný konec stavby je pol. ledna 2021. Dopravní omezení se bude v průběhu jednotlivých etap měnit. Nyní platí pro I. etapu do 31. 10. 2020: Zábor odstavných pruhů v obou směrech ulice Strakonická. Doprava zachována 2 x 2 jízdní pruhy. Zhotovitelem je OHL ŽS, a. s.

(lan)

Foto: TSK

spinner