ITS World Congress 2015

Česká telematika se úspěšně představila na kongresu v Bordeaux

Česká telematika se úspěšně představila na kongresu v Bordeaux

V říjnu ve francouzském Bordeaux proběhl již 22. světový kongres ITS. Jeho motto znělo Na cestě k inteligentní mobilitě – lepší využití prostoru. V rámci konceptu National Session – Corners se zde představila i česká telematika, a to na příkladu nejlepších zkušeností a úspěšných projektů. Program devadesátiminutové odborné sekce připravila kancelář SDT ve spolupráci s VIP členy sdružení, univerzitami a ministerstvem dopravy. „Uspořádáním národní sekce jsme potvrdili, že česká telematika patří mezi evropskou špičku – národní sekce uspořádaly na kongresu také ITS Netherland, ITS Sweden + Finland, ITS Austria, ITS Denmark, ITS Russia a ITS France,“ uvedl po jednání viceprezident SDT a předseda ITS Nationals Ing. Roman Srp.

Současný stav a perspektivy telematiky v České republice přiblížil Ing. Martin Pichl, Ph.D., z Ministerstva dopravy ČR, a to konkrétně na Akčním plánu ITS do roku 2020 (s výhledem do roku 2050), který je součástí dokumentu Dopravní politika na období let 2014 až 2020 a jenž byl schválen vládou letos v dubnu (viz DN 17/15). Na přípravě dokumentu se podílela široká odborná veřejnost, což bylo zárukou, že se při přípravě strategie vyšlo z reálné situace i skutečných potřeb odboru, a to i s ohledem na konečné uživatele. Obecným cílem je zajistit plynulou, bezpečnou a energeticky úspornou dopravu. Akční plán ITS navíc není zaměřen pouze na silniční dopravu, ale zohledňuje dopravu jako celek, včetně zapojení veřejného sektoru, dostupnosti veřejné dopravy i pro cestující se speciálními potřebami, prevenci kriminality atd. Důležitá je proto standardizace a technická harmonizace prvků ITS, a to tak, aby byla zaručena jejich interoperabilita na národní i evropské úrovni.

Na systém vzdělávání a výzkum v oblasti ITS se ve svém vystoupení zaměřil prof. Pavel Hrubeš, Ph.D. Vedle obecných informací o českých technických školách a stále rostoucím významu dopravní telematiky ve výuce upozornil i na skutečnost, že jak v rámci mezinárodní spolupráce (tzv. joint degrees study), tak i při běžné výuce je velký důraz kladen na projektově orientované vzdělání, které je zaměřeno přímo na budoucí praxi studentů. Ing. Martin Hájek z Vysoké školy Báňské – Technické univerzity Ostrava přiblížil využívání aplikací v silniční dopravě, jež vyžadují nasazení superpočítače – především projekt RODOS, který se týká modelování, monitorování, vizualizace dopravních informací a řízení dopravy. Tyto postupy by nebylo možné realizovat bez superpočítače, který je právě v Ostravě k dispozici. Jedná se o ambiciózní a i v evropském kontextu průkopnický projekt, který spojuje akademickou, veřejnoprávní a soukromou sféru (viz DN 51/12).

Door-to-Door Mobility byl název příspěvku Tomáše Chlebničana ze společnosti CHAPS, která spravuje celostátní systém jízdních řádů. Posluchačům přiblížil právní rámec pro sběr a předávání informací o jízdních řádech v ČR, možnosti multimodálního plánování s plánovačem IDOS, rezervační systém AMSBUS, diskusi o univerzální jízdence i možný další vývoj v této oblasti. Systém elektronického zpoplatnění komunikací v ČR byl tématem příspěvku Karla Feixe ze společnosti Kapsch. Jak upozornil v úvodu, systém elektronického mýtného je jednou z mála úspěšných státních investic do IT – jedna investovaná koruna podle něj v budoucnu přenese další čtyři; mýtné tak generuje čtyřikrát více peněz než předchozí dálniční kupony.

Na činnost Národního dopravního a informačního centra se zaměřil David Novák ze společnosti VARS, která je jeho generálním dodavatelem, co se týče softwaru a hardwaru. Zkušenosti z řízení městské dopravy v České republice přiblížil prof. Tomáš Tichý ze společnosti ELTODO, a to s důrazem na řízení dopravy v Praze. Nezbytnost inteligentního řízení provozu je patrná už jen z toho, že silniční doprava vzrostla od roku 2000 v České republice o 26 procent a v Praze o 33 procent.

(lan)

http://itsworldcongress.com

www.sdt.cz

spinner