​Česká města se úspěšně prezentovala na summitu primátorů

​Česká města se úspěšně prezentovala na summitu primátorů

Více než třicet zástupců z dvanácti evropských měst včetně Brna, Ostravy a Plzně se začátkem června setkalo v rámci 11. evropského kongresu ITS v Glasgow, kde si vyměnili své poznatky z oblasti inteligentní dopravy a tzv. chytrých měst.

Ve městech je soustředěno na 75 procent evropské populace, která je hnací silou evropské ekonomiky. Ovšem stejně, jako tito obyvatelé přispívají k ekonomickému růstu, podílejí se i na emisích skleníkových plynů, spotřebě energie a dalších zdrojů. Aby se města mohla úspěšně rozvíjet, je třeba zajistit jistoty, dobrou úroveň života a udržitelnost životního prostředí pro občany. A to vše je třeba učinit v době úsporných opatření, stárnoucí populace i bezprecedentního růstu obyvatelstva.

„Na summitu, který se konal na viktoriánské radnici v Glasgow, což jeho atmosféře i celého kongresu velmi prospělo, se sešli zástupci dvanácti měst. Na první pohled to není příliš, ale je třeba si uvědomit, že to bylo první setkání tohoto typu, a navíc ve městě, které není hlavní. Po úvodním společném zasedání se zástupci měst rozdělili do skupin, kde se u kulatých stolů věnovali již konkrétním tématům. A bylo skutečně zajímavé porovnávat zkušenosti z různých evropských měst. Musím říci, že jako SDT jsme zde zazářili, protože se dostavili zástupci všech měst, které jsme pozvali. Jednalo se o nejsilnější národní delegaci, navíc s kvalitními příspěvky prezentovanými velice profesionálně a dobrou angličtinou,“ uvedl viceprezident Sdružení pro dopravní telematiku Roman Srp.

Důraz na veřejnou dopravu v ČR

„Ukázalo se zde, že co se týče využívání mobilních technologií, jsou na tom česká města relativně dobře. Navíc bylo také vidět, že k dané problematice přistupují rozumným způsobem – hlavní cestu k řešení mobilitních problémů vidí ve veřejné osobní dopravě. A teprve k ní se přiřazují další doplňkové služby. Což je velice pozitivní, neboť někdy se zdá, že nad tímto pragmatickým přístupem převažují spíše viditelnější a mediálně přitažlivější projekty, jako jsou třeba bikesharing, carsharing, elektromobilita atd. Tato řešení samozřejmě prosazuje i průmysl, ale praxe ukazuje, že se jedná jen o malé doplňkové služby, řešení problému spočívá jinde. Základem je, aby byla funkční veřejná doprava a lidé se ji naučili používat. A právě v tomto má Česká republika historicky dobrou tradici. Modal split je příznivější k veřejné dopravě před individuální snad jen v Maďarsku. A náš region je schopen si tento poměr stále udržovat,“ zdůraznil Roman Srp.

Česká města podle něj tedy nemají vůči jiným evropským městům zpoždění, jen k mobilitním trendům přistupují jinak, pragmatičtěji, což je pro obyvatelstvo přínosnější.

ITS mohou zlepšit využití dopravní kapacity

Účastníci summitu se shodli na tom, že ITS mohou být využity pro snížení kongescí a zvýšení bezpečnosti, přispět ke snížení emisí CO2 a znečištění ovzduší a také rozšířit dopravní kapacity mnohem rychleji a s využitím méně zdrojů než rozšiřování stávající fyzické infrastruktury. Lze zde také efektivně využít kombinaci financování veřejné dopravy z veřejných i soukromých zdrojů. Mohou být rovněž nabízena personalizovaná mobilní řešení pro nejrůznější uživatele, včetně handicapovaných či starších osob.

Nezanedbatelná je i možnost větší otevřenosti systému dopravy osob a zboží a skutečnost, že se může jednat o základní kámen pro budoucí politická řešení a služby v oblasti mobility a dopravy.

Zástupci měst také potvrdili svůj záměr spolupracovat při řešení pro-blémů, kterým dnes města čelí v oblasti mobility, a to právě pomocí udržitelných řešení ITS. Patrný byl také zájem vyzvat zástupce veřejného a soukromého sektoru k výměně zkušeností z implementace ITS. Důležitá je rovněž podpora zavádění ITS při snižování kongescí, emisí, spotřeby energie za současného zvyšování bezpečnosti a mobility osob a zboží.

(lan)

spinner