​Za pět let může ČR patřit mezi ekonomickou elitu světa

​Za pět let může ČR patřit mezi ekonomickou elitu světa

Svaz průmyslu a dopravy ČR definoval ve svém programovém prohlášení oblasti, které pomohou vytvořit podmínky pro zvyšování konkurenceschopnosti českého hospodářství. Svaz chce dostat českou ekonomiku mezi TOP 20 ekonomik ve světě v období pěti či šesti let.

Programové prohlášení vymezuje požadavky českého byznysu zejména ve vztahu k vládě. Nová vláda musí zásadně posunout klíčové oblasti pro průmyslovou otevřenou ekonomiku, jako je infrastruktura, inovace, digitalizace, trh práce a vzdělávání. Ty představují základ pro posun struktury naší ekonomiky a tím i růst potenciálu a dlouhodobé konkurenceschopnosti ČR. Na definici klíčových oblastí programového prohlášení Svazu spolupracovalo přes 400 odborníků z firem pracujících v expertních týmech svazu, odráží také zkušenosti svazu z tripartity a dlouhodobého připomínkování české legislativy.

„Mezi největší problémy patří situace ve stavebnictví, většinová vláda nebyla schopna za čtyři roky novelizovat stavební zákon tak, aby bylo například možné vše vyřídit na jednom místě, aby se výrazně zkrátil proces povolování staveb,“ upozornil prezident SP ČR Jaroslav Hanák. Ten také kritizoval fakt, že se za čtyři roky vládnutí odstupujícího kabinetu postavilo pouhých 35 kilometrů nových dálnic. „Tak špatné období pro výstavbu dopravní infrastruktury si opravdu nepamatuji,“ zdůraznil dále. Nová vláda by podle jeho slov měla zachovat příspěvek státu na opravy silnic II. a III. tříd alespoň ve stejné výši, jako tomu bylo v posledních letech. Jaroslav Hanák také zopakoval nesouhlas svazu s plánovaným rozšířením mýta na přibližně 900 kilometrů silnic první třídy. Základním pravidlem u všech opatření na podporu ekonomického růstu musí být stabilita podnikatelského prostředí a vymahatelnost práva. Potřeba je tedy důsledně zrevidovat právní normy, omezit jejich počet a zjednodušit je. Při tvorbě nové legislativy nebo jejích úpravách je nutné dodržovat lhůty, nezapomínat na systém RIA a konzultovat novinky a změny s profesními subjekty. „Nová opatření by ale rozhodně neměla zvyšovat administrativu nebo kontrolní činnost. Preferoval bych přístup: jestli chceš jeden nový zákon, zruš stávající dva,“ informoval dále prezident SP ČR.

Zvýšení konkurenceschopnosti českého hospodářství může ČR dosáhnout pouze s vysoce kvalifikovanými lidmi. Jejich nedostatek představuje bariéru růstu a potřebné změny ekonomické struktury. Základní podmínkou je tedy soustředit se na kvalitní vzdělání a systém jeho financování. Musíme nastavit strukturu odborného vzdělávání na středních školách podle očekávaných potřeb trhu práce, rozšiřovat praxi žáků v reálném pracovním prostředí, tedy ve firmách či institucích. Na vysokých školách svaz doporučuje podpořit vznik mezioborových programů a zajistit spolupráci s praktickou sférou. Průmysl nemůže dlouhodobě růst bez modernizace a inovací. Z toho důvodu je také nezbytná podpora aplikovaného výzkumu a vývoje. Pro tuto oblast je nejprve třeba zformulovat a schválit zákon o podpoře VaVaI, aby byla možná co nejširší spolupráce výzkumné a aplikační sféry.

Je také nutné, aby vláda zajistila podmínky pro silného digitálního koordinátora s nadresortní kompetencí, který s plnou podporou vlády a premiéra a ve spolupráci se sociálními partnery zajistí rozvoj digitální ekonomiky. Komunikace státu s podniky musí probíhat jednoduše ideálně jedním kliknutím z pohodlí kanceláře. Podniky musí mít možnost sdílet potřebná data se státem pouze jednou a digitálně. „Chceme, aby vláda konečně zavedla tyto základní stavební kameny rozvinuté elektronické komunikace podniků se státem. Základním předpokladem jakéhokoliv posunu v digitalizaci je efektivní koordinace digitálních agend, minimálně na úrovni náměstka přímo podřízeného předsedovi vlády. Pokud to vláda nezajistí, doplatí na to české firmy a my se budeme nadále propadat v žebříčcích světové konkurenceschopnosti,“ upozornila Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Tomáš Johánek

spinner