​Co přinesl prosinec v dopravě

​Co přinesl prosinec v dopravě

Přinesl především novou Evropskou komisi jmenovanou Evropsku radou na období do 31. října 2024. To následovalo po schválení nových komisařů Evropským parlamentem. Pro novou sestavu komisařů bylo 461 hlasů, proti 157 a hlasování se jich zdrželo 89 europoslanců. Prezidentka komise von der Leyenová ve vystoupení zdůraznila, že správné investování a regulační rámec budou uplatněny pro Evropu tak, aby mezinárodně procházela úspěšně řadou kritických situací včetně ochrany klimatu, hospodářského růstu, inovací a digitalizace stejně jako ochrany demokracie, evropských hodnot, práv občanů a právních pravidel. Dosud nejvyšší je nyní zastoupení žen v komisi: má 11 ženských členů a 15 mužských.

Kolegium se bude řídit zásadou „jeden předpis přijmout, jeden zrušit“: každý legislativní návrh vytvářející novou zátěž by měl občany a podniky zbavit srovnatelné stávající zátěže na úrovni EU v téže oblasti politiky. Na uplatňování této zásady bude dohlížet místopředseda pro vnitřní vztahy a strategický výhled; zajistí, aby byla v rámci útvarů komise využívána konzistentně. Evropská komise usiluje o to, aby její administrativní aparát prošel digitální transformací, díky níž bude plně zaměřen na uživatele a založen na datech. Kolegium prý půjde příkladem – za podpory nástroje e-College bude pořádat bezpapírová zasedání. Cílem je postupné zavedení bezpapírových schůzí na všech úrovních organizace. Má k tomu dojít za plného dodržení požadavků na ochranu údajů a bezpečnost.

Těsně před počátkem roku 2020 došlo k několika dalším významným záležitostem. Především proběhlo první kole akce Hovoří ženy v dopravě na téma Moving to the Future. Akce, která se konala na půdě Evropského parlamentu, byla zaměřena v rámci jednoho panelu na budoucí dovednosti v dopravním sektoru a ve druhém na priority nových politických lídrů v EU, včetně digitalizace. Mezi panelistkami byly zástupkyně UPS, SNCF, Fast Group, UITP, ETF, Trenitalia, IRU a Evropské komise s jejich pohledy na práci v budoucí dopravě a na příležitosti v genderově vyrovnanějších pracovních silách. V případě Women in Transport Talks jde o novou oborovou iniciativu ustavenou Evropskou komisí za podpory všech dopravních oborů. Spediční svaz CLECAT je součástí zmíněné platformy.

Došlo rovněž k významnému kroku v digitalizaci dopravy. Evropský parlament, rada a komise odsouhlasily předpis o elektronických informacích z nákladní dopravy (eFTI). Znamená to, že během několika málo let budou úřady povinny přijímat dopravní informace (dokumenty) v digitální formě. Dále bude vytvořen model dopravních dat EU v harmonizovaném pojetí. Komise předložila v květnu 2018 návrh Europe on the Move III pro bezpečnou, čistou a efektivní mobilitu. Komise očekává, že nová evropská pravidla mohou ušetřit odhadem 102 milionů pracovních hodin trávených ročně na papírové dokumentaci – to může přinést do roku 2040 úsporu 20 až 27 miliard EUR. Dohoda sníží administrativní břemeno v dopravním sektoru a usnadní digitální informační tok s tím, že nákladní doprava bude efektivnější a udržitelná.

Před koncem roku se také uskutečnil první workshop o kyberbezpečnosti v leteckém sektoru; byl organizován generálním ředitelstvím DG MOVE Evropské komise ve spolupráci s ředitelstvím DG CONNECT. Workshop poskytl příležitost zainteresovaným subjektům se setkat a diskutovat se specialisty. Výsledek diskuse navazoval přímo na práci Kooperační skupiny pro síť a informační systém (NIS), zejména v kontextu úkolů sektorového uplatnění směrnice NIS. Workshopu se účastnili zástupci členských států odpovídající za leteckou bezpečnost a ti, kteří mají co činit s uplatňováním směrnice NIS na národní úrovni, jakož i zástupci oboru. Workshop zahájil jednáním o stavu rámce EU pro kyberbezpečnost včetně návrhů na změny. Prezentaci Evropské komise doplnila výměna informací ze strany národních delegací a podnikových subjektů, zejména pokud jde o národní implementaci směrnic NIS. Druhá část workshopu byla věnována informacím o sektorových iniciativách směrovaných k vytváření kyberodolného leteckého sektoru.

Nechybělo téma budoucnosti evropské lodní dopravy. Hlavní aktéři ze sektoru, jako Lodní technologická platforma, Evropská asociace loděnic a námořních zařízení SEA EUROPE, Evropská komunita asociací majitelů lodí ECSA či Platforma vnitrozemské lodní dopravy IWT Platform, organizovali konferenci o budoucnosti evropského sektoru lodní dopravy. Akce svedla dohromady zástupce Evropské komise, Evropského parlamentu, členské státy, sektor lodní dopravy, akademiky, organizace výzkumu a další zainteresované subjekty. Diskuse se týkala zejména inovací, jež sektor potřebuje z hlediska přispění k sociálním výzvám, jako jsou změna klimatu a nalézání nástrojů ke zvýšení světové konkurenceschopnosti pro evropský sektor vodní dopravy.

První téma se týkalo transformace lodní dopravy na dopravní sektor s nulovými emisemi a vizí eliminovat všechny druhy emisí v lodní dopravě nejpozději do roku 2050. V tomto bodě konference jasně ukázala potřebu koordinace a hledání různých řešení pro různorodý sektor lodní dopravy. Bylo shledáno, že programovaným partnerstvím lodní dopravy bez emisí bude rámec programu Horizon Europe jakožto perfektní nástroj k dosažení této dopravy bez emisí.

Debata o transformaci přístavních operací směrem k roku 2050 byla zaměřena jak na dekarbonizaci přístavních činností, tak integraci lodní dopravy a vnitrostátní navigace do logistického řetězce jako součásti přesunu carga ze silnic na lodní dopravu. Závěrečná debata se týkala zapojené a automatizované lodní dopravy jako prostředku ke snižování emisí a nástroji ke zvýšení námořní bezpečnosti a lepší integrace lodní dopravy do logistického řetězce.

Jiří Kladiva

spinner